ਵਿਸ਼ਾ-ਪੰਜਾਬੀ ,ਮਾਤਰਾ -ਔਕੜ ,ਜਮਾਤ-ਦੂਜੀ

ਵਿਸ਼ਾ-ਪੰਜਾਬੀ ,ਮਾਤਰਾ -ਔਕੜ ,ਜਮਾਤ-ਦੂਜੀ

ਪੁਲਿਸ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ,ਲੁਧਿਆਣਾ ।

ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ

ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਹਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ

ਪੁਲਿਸ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ। ਸਿਹਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ। ਸਿਹਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ,ਲੁਧਿਆਣਾ ।