Class IX Subject Punjabi

Class IX Subject Punjabi

ਕਹਾਣੀ- ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋਰੀ ਬਾਬਲਾ

Class 9th Punjabi

Class 9th Punjabi

ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ -ਰੇਖਾ

Class IX punjabi

Class IX punjabi

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

Class 9th sub – Punjabi

Class 9th sub – Punjabi

ਪਾਠ- ਗੱਪਬਾਜ਼ ( ਲੇਖਕ – ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਤਾ )

9th,10th,11th,12th Sub- Punjabi, Essay Writing- Our Social Evils (4 Topic 1 VDO) by Mr. Satnam Singh

9th,10th,11th,12th Sub- Punjabi, Essay Writing- Our Social Evils (4 Topic 1 VDO) by Mr. Satnam Singh

Punjabi Essay writing…How to write essay…One viideo, 4 topic-Lekh rachna

ਪਾਠ -ਕਬੱਡੀ

ਪਾਠ -ਕਬੱਡੀ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Class IX Punjabi lesson 3 II Kavita

Class IX Punjabi lesson 3 II Kavita

Class IX Punjabi lesson 3 II Kavita

IX Punjabi

IX Punjabi

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ (ਕਹਾਣੀ )