ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ।

ਪੁਲਿਸ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਠ 6 (ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ)

ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਠ 6 (ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ)

ਪੁਲਿਸ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ।

ਵਿਸ਼ਾ:-ਪੰਜਾਬੀ (ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ) ਪਾਠ:- 4 ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ।

ਵਿਸ਼ਾ:-ਪੰਜਾਬੀ (ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ) ਪਾਠ:- 4 ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ।

ਪੁਲਿਸ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ।

ਪੰਜਾਬੀ (ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ ) ਮੁਹਾਵਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ (ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ ) ਮੁਹਾਵਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ (ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ ) ਮੁਹਾਵਰੇ