ਜਮਾਤ :- ਅੱਠਵੀਂ , ਵਿਸ਼ਾ :- ਪੰਜਾਬੀ , ਪਾਠ :- 21[ਅੈਲਫਰਡ ਨੋਬਲ (ਜੀਵਨੀ)]

ਜਮਾਤ :- ਅੱਠਵੀਂ , ਵਿਸ਼ਾ :- ਪੰਜਾਬੀ , ਪਾਠ :- 21[ਅੈਲਫਰਡ ਨੋਬਲ (ਜੀਵਨੀ)]

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅੈਲਫਰਡ ਨੋਬਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਮਾਤ :-ਅੱਠਵੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ :-ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ

ਜਮਾਤ :-ਅੱਠਵੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ :-ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਮਾਤ – ਅੱਠਵੀਂ ,ਪਾਠ – 10 (ਕਵਿਤਾ – ਫ਼ਰਿਆਦ) ਭਾਗ – 2

ਜਮਾਤ – ਅੱਠਵੀਂ ,ਪਾਠ – 10 (ਕਵਿਤਾ – ਫ਼ਰਿਆਦ) ਭਾਗ – 2

ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ… View more.

ਜਮਾਤ – ਅੱਠਵੀਂ ,ਪਾਠ – 10 (ਕਵਿਤਾ – ਫ਼ਰਿਆਦ) ਭਾਗ – 2

ਜਮਾਤ – ਅੱਠਵੀਂ ,ਪਾਠ – 10 (ਕਵਿਤਾ – ਫ਼ਰਿਆਦ) ਭਾਗ – 2

ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ… View more.

ਜਮਾਤ – ਅੱਠਵੀਂ , ਪਾਠ – 10 (ਕਵਿਤਾ – ਫਰਿਆਦ)

ਜਮਾਤ – ਅੱਠਵੀਂ , ਪਾਠ – 10 (ਕਵਿਤਾ – ਫਰਿਆਦ)

ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ… View more.

Class 8th Punjabi

Class 8th Punjabi

Chapter- Rukhan Da Rakha