ਜਮਾਤ :- ਦਸਵੀਂ || ਵਿਸ਼ਾ :- ਪੰਜਾਬੀ || ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ :- ਕਵਿਤਾ – ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ

ਜਮਾਤ :- ਦਸਵੀਂ || ਵਿਸ਼ਾ :- ਪੰਜਾਬੀ || ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ :- ਕਵਿਤਾ – ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ

ਵਿਸ਼ਾ :- ਪੰਜਾਬੀ || ਉਪ ਵਿਸ਼ਾ :- ਕਵਿਤਾ – ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ