Tadasana Vajrasana Pavan-Muktasana Ardha Chakrasana Bhujangasana Shavasana