Purvottanasana Ustrasana Sasakasana Trikonasana Sarvangasana