Dance on jai jai Kara with basics step’s full dance