ਜਮਾਤ -ਅੱਠਵੀਂ ॥ਵਿਸ਼ਾ- ਪੰਜਾਬੀ॥ਕਵਿਤਾ- ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ