ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ Zafarnama | ਇਕਾਂਗੀ| QUick Revision | MCQ’S | Dr. Harcharan Singh